Fagfelleprossessen

Nordisk Østforum bruker som standard to fagfeller på fagartikler. Fagfellevurderinger finner sted etter «double blind»-prinsippet, hvilket vil si at artikkelforfattere og fagfeller anonymiseres overfor hverandre.

Alle manus vurderes først av redaksjonen. En av tidsskriftets redaktører oppnevnes som hovedansvarlig. Dersom et manus vurderes å ha publiseringspotensiale, sendes det videre til vurdering hos fagfeller. Fagfellene er relevante fagpersoner med tilknytning til de nordiske forskningsmiljøene.

Vi vil at Nordisk Østforum skal være et mangfoldig og flerfaglig tidsskrift. Vi ønsker å ha rom for empirisk nybrottsarbeid så vel som mer teoretiske diskusjoner, og det er tematikken og presentasjonen heller enn det faglige perspektivet som skal være styrende. Innenfor disse rammene ber vi våre fagfeller særlig vurdere i hvilken grad det aktuelle manuskriptet bidrar med ny viten, hvordan manuskriptet plasserer seg i relasjon til eksisterende litteratur på feltet, og om argumentet presenteres på en stringent og forståelig måte.

Fagfellene står fritt til å formulere sin tilbakemelding som de ønsker, men vi ber om at deres vurdering er skriftlig og munner ut i en av fire anbefalinger:

AKSEPTER

Artikkelen kan trykkes som den er.

AKSEPTER MED ENDRINGER

Artikkelen kan trykkes dersom visse spesifiserte endringer foretas.

REVIDER OG SEND TIL NY VURDERING

Artikkelen må omarbeides, til dels vesentlig, før Nordisk Østforum vurderer den på nytt. Denne konklusjonen innebærer ingen forpliktelse om å trykke artikkelen. Dersom artikkelen sendes inn på nytt, vil redaksjonen be en eller begge de opprinnelige fagfellene om en ny vurdering.

AVVIS

Artikkelen bør ikke trykkes i Nordisk Østforum.

Dersom fagfellevurderingene spriker mye vil redaksjonen noen ganger innhente en tredje vurdering. Den endelige beslutningen ligger alltid hos redaksjonen. Vi gjør oppmerksom på at forfattere som får tilbud om å revidere og sende til ny vurdering gis inntil ett års frist til å sende revisjonen inn. Fristen regnes fra dato for redaksjonens siste tilbakemelding. Etter ett år utgår manuset fra Nordisk Østforums aktive artikkellogg.

Alle fagfellevurderinger og kommunikasjon knyttet til vurderingsprosessen vil bli arkivert av utgiveren gjennom publiseringsplattformen. Denne dokumentasjonen kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart i tilfelle av en gransking.