Forfatterveiledning

Nordisk Østforum fokuserer tematisk på politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Russland, Balkan, Øst-Europa og det postsovjetiske området. Tidsskriftet rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler. Nordisk Østforum bruker som standard to fagfeller på alle fagartikler. Alle fagfellevurderinger finner sted etter «double blind» prinsippet, hvilket vil si at artikkelforfatter(e) og fagfeller anonymiseres gjensidig overfor hverandre.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er et utrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Fagfellevurderingen krever mye tid og arbeid fra både redaksjonen og eksterne fagfeller. Ved å sende inn et manuskript til Nordisk Østforum aksepterer derfor forfatteren at manuskriptet ikke kan vurderes av andre tidsskrifter mens det er til vurdering i Nordisk Østforums redaksjon.

Nordisk Østforum
vurderer kun originalmanus.

Manuskripter og bokomtaler sendes elektronisk til redaksjonen via plattformen.

Plagiatkontroll

Vi gjør oppmerksom på at NOASPCappelen Damm Akademisk benytter plagiatkontrolltjenesten «iThenticate», som kontrollerer innholdet i innsendte bidrag opp mot allerede publisert forskningsarbeid og webmateriale.

Publiseringsavgift

Tidsskriftet har ingen publiseringsavgift.

Forfatterskap

For å kunne stå som forfatter, skal man oppfylle følgende kriterier:

  • Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data.
  • Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
  • Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres.
  • Enighet om å stå felles ansvarlig for alle deler av arbeidet, herunder alle spørsmål knyttet til presisjon eller integritet.

Kriteriene er i tråd med anbefalingene fra the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Vær oppmerksom på at den forfatteren som sender inn manuskriptet blir kontaktperson for kommunikasjon med redaksjonen gjennom fagfellevurderingen, og gjennom korrekturprosessen dersom manuskriptet godkjennes for publisering.

Tidsskriftet forutsetter at bidragsytere kun føres opp som forfattere dersom de oppfyller kriteriene som oppgis av De forskningsetiske komiteene (se her), og Vancouverreglene for praktiske og etiske retningslinjer for forfattere (se her).

Dersom personer som ikke regnes som forfattere har bidratt til artikkelen (for eksempel gjennom datainnsamling), skal det gjøres oppmerksom på dette, for eksempel i en note. Det skal også opplyses om finansiell og materiell støtte til forskningen.

Anonymitet

For fagfellevurderte artikler må forfatternes identitet ikke oppgis, siden dette tidsskriftet bruker anonym fagfellevurdering. For å sikre anonymitet må du laste opp tittelsiden separat og fjerne forfatterens navn fra manuskriptets tekst og filegenskaper, slik det er forklart i Hvordan sikre blind fagfellevurdering.

Språk og språkvask

Manuskripter mottas på norsk (bokmål/nynorsk), dansk, svensk eller finlandssvensk. Redaksjonen vil unntaksvis også vurdere bidrag på engelsk og russisk, men da under forutsetning av at forfatteren selv sørger for profesjonell oversettelse til et skandinavisk språk dersom bidraget aksepteres for publisering.

Forfatteren må selv sørge for at manuskriptet er språkvasket før det sendes til Nordisk Østforum.

Transkribering

Nordisk Østforum følger de skandinaviske språkrådenes retningslinjer for transkribering fra kyrillisk:

For norsk (fra russisk og ikke-russisk kyrillisk).

For dansk (fra russisk).

For svensk (fra russisk, se kolonnen «sv.» på side 2 i pdf-dokumentet).

Tittelside

I tillegg til det anonymiserte manuskriptet skal forfatterens navn, høyeste oppnådde akademiske grad, nåværende stilling, institusjonstilknytning og e-postadresse oppgis på en tittelside i et separat dokument.

Manuskriptstandard

Manuskripter leveres som Word-fil.

Manuskripter formateres til halvannen linjeavstand, skrifttype Times New Roman, 12 punkter og minimum 2,5 cm marger.

Forskningsartikler bør lengdemessig ligge på mellom 5000 og 7000 ord. Litteraturliste og eventuelle noter kommer i tillegg. Underoverskrifter bør begrenses til to nivåer, disse skal ikke nummereres.  Forskningsartikler skal inkludere et sammendrag på 150–200 ord og 3–5 nøkkelord. Både sammendrag og nøkkelord skal være på engelsk.

Innsiktsartikler bør ikke overstige 3000 ord, og være spisset mot et aktuelt tema som er avklart med redaksjonen før teksten sendes inn. Litteraturliste og eventuelle noter kommer i tillegg. I likhet med fagartikler skal innsiktsartikler gjennom en dobbelt blind fagfellevurderingsprosess med to fagfeller. Tekstene skal ha et sammendrag på engelsk og på norsk/dansk/svensk på 80 ord.

Bokomtaler bør lengdemessig ligge på mellom 750 og 1000 ord. Manuskriptet skal inneholde: bokforfatter, boktittel, utgiversted, forlag, årstall, antall sider i boken og ISBN-nummer. I tillegg skal omtalen ha en ingress på originalspråk og på engelsk på 3–4 linjer. Husk sideanvisning ved sitater fra boken. Anmelder presenteres med fullt navn, tittel, institusjonstilknytning samt adresse og e-post. Bruk ikke utdypende noter i bokanmeldelser. Referanser bør begrenses til et minimum.

Manuskripter som ikke overholder retningslinjene vil ikke bli vurdert.

Tegnsetting
Nordisk Østforum bruker følgende anførselstegn:
Norsk: «ord».
Dansk: »ord«.
Svensk: »ord».

Referanser

Tidsskriftet anvender APA (American Psychological Association) referansesystem. For detaljert informasjon, se the Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition, http://www.apastyle.org/ og http://blog.apastyle.org/. Norske artikler skal følge norsk APA-manual, se https://sikt.no/norsk-apa-referansestil

For flere APA eksempler, tips, og retningslinjer se de følgende nettsidene: 
Kildekompasset: https://kildekompasset.no/
Søk & skriv: https://sokogskriv.no/


Format for kildehenvisninger i tekst

Til kildehenvisninger brukes forfatternavn og publiseringsårstall i parentes istedenfor fotnoter/sluttnoter, for eksempel:

«…(Kolstø, 2008)…»

«…(Kolstø & Blakkisrud, 2008)…»

Skal sidetall oppgis, tilføyes det i parentesen etter årstallet med komma imellom og «s.», f.eks.: «…(Kolstø, 2008, s. 151)…»

Helt korte kommentarer kan også føyes inn, f.eks.: «…(se også Kolstø, 2008, s. 151)…»

Når samme forfatter har to publikasjoner i samme år, tilføyes en liten bokstav (a, b) etter årstallet, slik: (Neumann, 2008a)…(Neumann, 2008b).

Samme spesifisering benyttes i litteraturlisten.

Merk at også referanser til nettsider skal settes inn i forfatter/årstall-format i teksten, og ikke som hele URL: «…(NUPI, 2008)…». URL skal derimot spesifiseres i litteraturlisten (www.nupi.no).

Format for litteraturliste

Listen plasseres til slutt med forfatternavn i alfabetisk rekkefølge etter forfatternavn. 

a) Bok:

Shevtsova, L. (2007). Lost in transition: The Yeltsin and Putin legacies. Carnegie Endowment for International Peace.

b) Bok med to eller flere forfattere:

Elster, J., Offe, C. & Preuss, U. K. (1998). Institutional design in post-communist societies: Rebuilding the ship at sea. Cambridge University Press.

Ved to eller flere forfattere brukes tegnet «&» istedenfor «og». Ved tre eller flere forfattere brukes første forfatter samt formen «et al.» istedenfor de øvrige forfatternavn i referanser i teksten. I referanselista skal navnet til alle forfatterne være med (inntil 20 forfattere; hvis flere enn 20, se norsk APA-manual).

c) Artikkel i tidsskrift:

Frye, T. (1997). A politics of institutional choice: Post-communist presidencies. Comparative Political Studies 30(5), 523–52. https://doi.org/10.1177/0010414097030005001

Her føres altså til slutt årgangsnummer, hefte/nr. innen årgangen i parentes og sidetall uten «s.» eller «p.», samt DOI hvis det finnes.

d) Kapittel/artikkel i redigert verk:

Kux, S. (2005). European Union–Russia relations: Transformation through integration. I A. J. Motyl, B. A. Ruble & L. Shevtsova (red.), Russia’s engagement with the West: Transformation and integration in the twenty-first century (s. 170–84). M. E. Sharpe.

Merk at «red.» brukes istedenfor «ed.» også for engelske publikasjoner. (NB: Som et unntak fra APA-standarder, skal «red.» være med liten forbokstav «r».) Likeledes brukes «I» istedenfor «In» når man viser til verket kapitlet er hentet fra. Eventuelle sidetall føres i parentes etter tittelen til verket.

e) Artikler fra avis/andre nyhetsmedier:

Hvis artikkelforfatter ikke er oppgitt:

Argumenty nedeli. (2014, 18. mai). Pro otvod rossijskikh vojsk.

Hvis artikkelforfatter er oppgitt:

Stephens, P. (2007, 23. november). The West must resist Putin’s claim on the old Soviet space. Financial Times.

Dersom artikkelen er publisert i en nettavis skal URL-adressen spesifiseres:

MacFarquhar, N. & Bilefsky, D. (2015, 06. november). Putin suspends Russian flights to Egypt amid security fears. The New York Times. www.nytimes.com/2015/11/07/world/middleeast/egypt.html

f) Artikler fra online databaser/ elektronisk publikasjoner

OECD Social Expenditure Database (SOCX). (2004).  http://www.oecd.org/els/social/expenditure

h) Artikler fra elektronisk publikasjon

SADR Petroleum Authority (2006). SADR offshore oil & gas license awards: Successful conclusion of the 2005 Western Sahara licensing oil and gas initiative. http://www.sadroilandgas.com/pdfs/permits06.pdf

Noter

Skal være fotnoter og helst brukes til korte utdypninger av eller kommentarer til teksten. Noter skal ikke brukes i hovedtittelen på artikkelen. Generelle opplysninger om artikkelen og takkenoter (som for eksempel «Takk til Kristian Gerner for nyttige kommentarer») plasseres som et eget punkt med overskriften «Om artikkelen» etter hovedteksten, og før litteraturlisten.

Illustrasjoner

Tabeller, figurer og illustrasjoner plasseres på korrekt sted i teksten. De bør refereres til i teksten, og forkortelser bør forklares i figurtekster. Dersom manuskriptet aksepteres for utgivelse, sender forfatteren illustrasjoner med høy oppløsning og, hvis mulig, som redigerbare filer med anvisning i hovedteksten til hvor disse skal plasseres. Forfatter må selv sørge for at nødvendige rettigheter til å gjengi disse elementene er avklart med rettighetsinnehavere og at eventuelle kostnader er dekket.

Tilleggsmateriale

Alt materiale som anses som del av artikkelen, som figurer, tabeller og illustrasjoner, må inkluderes i manuskriptet.

Forfattere kan laste opp tilleggsmaterale som datasett, videoer, interaktive filer osv. Dersom artikkelen aksepteres for publisering, publiseres slike filer uendret og i sitt opprinnelige filformat, adskilt fra, men med tilknytning til artikkelen.

Korrektur

Når artikkelen er ombrukket, vil fagartikkelforfattere få tilsendt én korrektur fra forlaget. Artikkelen sendes da samtidig til en ekstern korrekturleser. På dette tidspunktet godtas kun mindre korrigeringer av språklig eller formateringsmessig art fra forfatter. Innholdsmessige endringer i teksten skal ikke forekomme på dette tidspunktet i prosessen. Vennligst merk at ekstrautgifter som oppstår som følge av slike endringer kan bli belastet forfatteren. Ved behov kan det gjøres en språkvask. Dette gjøres før artikkelen blir sendt til ombrekking, og avtales tidlig i prosessen.

Profil og passord

Instruksjoner for hvordan du kan oppdatere din profil og endre passord, finner du her.