Ny artikkelserie om nordiske perspektiver på Russland

2018-02-05

De nordiske landene ligner utvilsomt på hverandre i mange henseender. Men hvor mye felles har de når det kommer til forholdet til Russland? I første halvdel av 2018 vil Nordisk Østforum undersøke dette nærmere gjennom en artikkelserie som tar for seg nordiske perspektiver på Russland, med fokus på tiden etter at Ukraina-krisen eskalerte i 2014.

Dette er ikke første gang Nordisk Østforum har fokus på denne tematikken. Våren 2010 var Johnny Rodin gjesteredaktør for et temanummer med «Nordiska perspektiv på Ryssland» som tittel. Den gangen oppsummerte Rodin artikkelbidragene på følgende måte:

Det nordiska »jaget» kan alltså i hög grad ses som en reflektion av den ryske »andre». Författarna gör likaså tydligt att relationen till Ryssland oftast, med undantag för vissa perioder framförallt i Finland, ses i rent negativa eller åtminstone problematiska termer.

Nå, åtte år senere, og etter en periode med en dramatisk forverring av øst-vest-forholdet, er det på tide igjen å undersøke hvorvidt diskusjonen om Russland i de fire nordiske landene er så lik som man kanskje ville tro, og hvordan måten man nærmer seg Russland på reflekterer ulike historiske erfaringer og geopolitiske kontekster.

I dag slipper vi den første artikkelen i serien. Artikkelen er skrevet av Lars Rowe fra Fridtjof Nansens Institutt. Rowe bidro for åtte år siden med en artikkel om hvordan norsk-russiske relasjoner etter den første optimismen i kjølvannet av perestrojka og åpningen av Russland nå igjen var i ferd med å returnere til normaltilstanden. Denne gang tar han for seg det norsk-russiske forholdet i kjølvannet av Ukraina-krisen. I de kommende månedene vil vi publisere tilsvarende artikler om Russland sett fra Danmark, Finland og Sverige.